ArcGIS Spatial Analyst


Raster GIS töövahendite kasutamisele suunatud “ArcGIS Spatial Analyst” kursusel õpitakse tundma ArcGIS Desktop (ArcView, ArcEditor, ArcInfo) laiendprogrammi ArcGIS Spatial Analystvõimalusi, mis on funktsionaalne töövahend erinevate ruumiliste andmete analüüsiks. Kursus toimub kolmel päeval, kokku 24 akadeemilist tundi. Kõik kursuse läbinud saavad isiklikud koolitusmaterjalid ja Esri koolitustunnistuse. Koolitus viiakse läbi eesti keeles, õppematerjalid on inglise keeles.
NB! Kursusel osalemiseks on soovituslik varasem (töö)kogemus ArcGIS Desktop (ArcView, ArcInfo vms) tarkvaraga ja/või Esri algtaseme kursuse (nt. ArcGIS Desktop baaskursus) läbimine.

 1. Toimumiskoht ja -aeg

 • AlphaGIS arvutiklass, Mustamäe tee 4 (IV korrus), Tallinn
 • Aeg: kokkuleppel

2. Hind

ArcGIS Spatial Analyst, koolituskursus:  890 EUR

(1 kursusel osaleja hind koos käibemaksuga 20%,  mille sees on kohvipausid ja lõunasöök)

3. Koolituskursuse ajagraafik

 • 8.45-9.00 Saabumine, hommikukohv
 • 9.00-10.30 Õppetöö
 • 10.30-10.45 Kohvipaus
 • 10.45-12.15 Õppetöö
 • 12.15-13.00 Lõuna
 • 13.00-14.30 Õppetöö
 • 14.30-14.45 Kohvipaus
 • 14.45-16.30 Õppetöö
 • 16.30-17.00 Täiendavad küsimused, päeva kokkuvõte

4. Koolitaja

Koolitaja on AlphaGIS OÜ tarkvarakonsultant Ranel Suurna.

5. Koolituse teemapunktid

 • ArcGIS Spatial Analyst alustega tutvumine
  • Raster GISi eelised
  • ArcGIS raster tugi
  • Spatial Analyst töövahendid
  • Spatial Analyst erinevad kasutajaliidesed
  • Spatial Analyst toolbar
  • Spatial Analyst ja ArcToolbox
  • Spatial Analyst ja Command Line
  • Spatial Analyst ja ModelBuilder
  • Spatial Analyst ja skriptid
  • Spatial Analyst ja ArcObjects
  • Spatial Analyst ja kaardialgebra
 • Rasterandmetega töötamine
  • Rasterkujul geograafiliste andmete olemus
  • Rasterandmed ja koordinaatsüsteemid
  • Rasterpildi resolutsioon
  • Piklite (tsellide) kokkulangevus (coincidence)
  • Uute piksliväärtuste interpoleerimine rastri transformeerimisel (resampling)
  • Rasterpildi sidumine matemaatilisele alusele
  • Rasterandmete formaadid ja piksliväärtused
  • Rasterandmete atribuuditabel
  • Erinevad pildi (image) formaadid
  • Esri grid andmeformaat
  • Töökeskonna seadistamine analüüsiks
  • Väljundpiksli küljepikkuse seadistamine
  • Ulatuse (extent) seadistamine
  • Raster-snäpi seadistamine
  • Analüüsimaski seadistamine
  • Väljundprojektsiooni seadistamine
  • Geotöötluse vahendite (geoprocessing) töökeskkonna seadistamine
  • Tööriistaribade seadistamine
 • Raster-andmebaasi loomine
  • Esri andmemudelid
  • Andmeallikad
  • Rasterandmete haldamine ArcCatalog`is
  • Geoprocessing: Rastertöötluse vahendid
  • Rasterandmete matemaatiline alus
  • Rastri kokkupakkimine
  • Rastrite liitmine (merge)
  • Rasterandmed ArcSDE geoandmebaasis
  • Rasterandmed personaalses geoandmebaasis
  • Geoandmebaasi raster-andmekogud (dataset)
  • Rasterkataloogid geoandmebaasis
  • Pildi (image) formaadid
  • Rasterpüramiidid
  • Rasterpildi statistikud
  • Erinevad rasterandmete kuvamise tehnikad (rendering)
  • Ruumiline lahutus (resampling) ja pildi kvaliteedi täiustamine (color ramp stretching)
  • Rasterandmete konverteerimise vahendid
  • Dünaamiline konverteerimine (Conversion on the fly)
  • Vektorkujul andmete konverteerimine rasterkujule
  • Rasterkujul andmete konverteerimine vektorkujule
  • Rasterandmete matemaatilise aluse seadistamine ArcMap-is ja geotöötluse vahendite (Project Raster) kaudu
  • Geomeetrilise transformatsiooni töövahendid
  • Rasterpildi koordinaatimine kindlale geodeetilisele alusele
  • Kindelpunktide fikseerimine ning saadud tulemuse täpsuse hindamine
  • Rasterpildi rektifitseerimine
  • Rastri transformeerimine
 • Kaardialgebra
  • Kaardialgebra olemus
  • Matemaatilise avaldise süntaksi reeglid
  • Matemaatilise avaldise määramine/sisestamine
  • Kaardialgebra objektid
  • Spetsiaalsed piksliväärtused kaardialgebras
  • Kaardialgebra operaatorid
  • Multi Output Map Algebra töövahend
  • Single Output Map Algebra töövahend
  • Map Algebra vs. ModelBuilder
  • Spatial Analyst käsud
  • Kaardialgebra funktsioonid
  • Funktsiooni süntaksi reeglid
  • Erinevat tüüpi funktsioonid
 • Rastertöötluse vahendid
  • Miks rastertöötlus?
  • Töövahendid:
   • Extract ja Sample
   • Resample
   • Aggregate
   • BlockStatistics
   • Expand
   • Shrink
   • BoundaryClean
   • Thin
   • MajorityFilter
   • Nibble
   • Regiongroup
   • Multivariate Statistics
 • Interpoleerimise vahendid
  • Statistiliste pindade loomine
  • Interpoleerimise olemus
  • Lineaarne interpoleerimine
  • Väljavõtte tegemine statistilisest pinnast
  • Näidispunktide kontroll
  • Interpoleerimise protsessiga seotud problemaatika
  • Interpolatsiooni töövahendid ArcGISis
  • Pöördkauguse meetod (Inverse Distance Weighted – IDW)
  • IDW parameetrid
  • Lähima naabri meetod (Natural Neighbors)
  • Splainid
  • Trendpinnad
  • Kriging
  •  Topo To Raster
  • Tiheduspindade genereerimine
 • Statistiliste pindade analüüsi töövahendid
  • Road map: Surface analysis tools
  • Topograafilise sisuga kaardiandmed
  • Statistilise pinna redigeerimine
  • Spatial Analyst ja statistilise pindadega töötamine
  • Spatial Analyst töövahendid:
   • Contour
   • Slope
   • Aspect
   • Curvature
   • Hillshade
 • Nähtavusega seotud analüüs (visibility analysis), vaatepiirkonnad (viewshed)
 • Hüdroloogiline modelleerimine
  • ArcHydro andmemudel
  • Hüdroloogia-alase statistilise pinna loomise töövahendid
  • Topo to Raster töövahend
  • Flow Direction töövahend
  • Flow Accumulation töövahend
  • Vooluveekogude genereerimine
  • Stream Order töövahend
  • Stream Link töövahend
  • Stream to Feature töövahend
  • Vesikondade/valgalade leidmine
  • Snap Pour Point töövahend
  • Flow Length töövahend
  • Põhjavee hüdroloogia töövahendid
  • Groundwater töövahendi piirangud
  • Darcy Flow töövahend
  • Particle Track töövahend
  • Porous Puff töövahend
 • Kauguste arvutamisega seotud töövahendid
  • Töövahendid kauguste leidmiseks
  • Eukleidiline kaugus ja selle arvutamine
  • Eukleidiline suund ja paiknemine
  • Kaalutud kauguse mõõtmine
  • Väärtuspinna loomine
  • Thiesseni polügonid, Voronoi diagramm
  • Path Distance töövahend
  • Cost Path töövahend
  • Corridor töövahend
 • Mudelite loomine 
  • Problemaatika ruumiandmete modelleerimisel
  • Mudeli tüübid
  • Binaarsed sobivusmudelid (binary suitability models)
  • Kaalutud sobivusmudelid (weighted suitability models)
  • Andmetüübid ja matemaatilised aspektid modelleerimisel
  • Sobivustaseme (scale of suitability) määratlemine
  • Sobivuse ja kaalude seadistamine
  • Töövahend ümberklassifitseerimise tarbeks (reclassify)
  • Võrrandite kasutamine ümberklassifitseerimise protsessis
  • Kihtide kaalumine ja ühildamine
  • Kaalutud ülekate (Weighted Overlay)
  • Optimaalsema/parima asukoha leidmine
  • ModelBuilder`i kasutamine mudeli loomisel
  • Mudeli elemendid
  • Mudeli parameetrite seadistamine
  • Mudeli salvestamine, eksport ja trükkimine

6. Muud tingimused

Koolitusel osalemiseks on vajalik eelnevalt registreerida (tel. 656 4228 või e-post alphagis@alphagis.ee). Registreerimise kinnitamiseks esitab AlphaGIS osalejale arve koolituse eest tasumiseks. Arve tähtaegse mittetasumise korral lisandub arvele viivis 0,1% päevas. Koolitusest osalemisest loobumise korral hiljemalt 5 päeva enne koolitust tagastatakse koolitustasu täies ulatuses ning loobumisel hiljemalt 2 päeva enne koolitust tagastatakse osavõtutasu 50% ulatuses.
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kaudu on koolitusosaku näol võimalik taotledatoetust koolitusteenuse ostmiseks. Koolitusosak on sihtotstarbeline toetus koolitusteenuse ostmiseks, mille kaudu saavad füüsilisest isikust ettevõtjad ning mikro- ja väikeettevõtted hankida vastavat teenust organisatsioonidelt (sh. AlphaGIS OÜ), kes on kantud teenusepakkujate nimekirja. Toetust antakse ettevõtte töötajate tööalaseks täiendkoolitamiseks, et tõsta töötajate ja juhtide tööalaste teadmiste ja oskuste taset konkurentsivõime suurendamiseks. Koolitusosakute toetusmeedet kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond. Toetuse maksimaalne suurus on 15 000 krooni projekti kohta ning finantseeritakse kuni 100% tehtud abikõlblikest kuludest.
Koolitusosaku toetuse ja sellega seotud korduma kippuvate küsimuste kohta leiate täpsemat informatsiooni Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kodulehelt – kliki siia

NB! AlphaGIS jätab endale õiguse koolitus ära jätta, kui registreerunud on alla 3 inimese. Sel juhul informeeritakse registreerunuid ning nad liidetakse järgmiste koolitustega.