Maa-amet sõlmis lepingu riikliku ruumiandmete infrastruktuuri (INSPIRE) täiendamiseks


Maa-amet on sõlminud AlphaGIS-ga, kes esindab selle projekti jaoks loodud ettevõtete konsortsiumi, lepingu riikliku ruumiandmete infrastruktuuri täiendamiseks INSPIRE direktiivi Lisa 2 ja 3 ruumiandmevaldkondade ning teenuste osas. Projekti eesmärgiks on ruumiandmete infrastruktuuri vastavusse viimine INSPIRE direktiivi nõuetega ning töö tulemused valmivad 2015.a lõpuks. INSPIRE direktiivi kohta saab täpsemalt lugeda:

http://inspire.maaamet.ee/inspire