Keskkond ja loodusressursid


ArcGIS ja ENVI tarkvara kasutamine keskkonna ja loodusressursside valdkonnas

Avalikkuse juurdepääsu tagamine õhukvaliteedi andmetele – Erik Teinemaa, Eesti Keskkonnauuringute Keskus

 

Liivi lahe jääolude kaardistamine ENVI ja IDL abil – Laura Raag, TTÜ Meresüsteemide Instituut

 

GIS vahendite rakendamine geoloogilisel kaardistamisel – Ott Pruulmann, Maa-amet

Keskkonna valdkonnas ja loodusressursside haldamisega tegelevatel ettevõtetel ja organisatsioonidel aitab GIS hallata, säilitada ja taastada loodusressursse ning teostada erinevaid kriitilise tähtsusega analüüse (õhukvaliteedi ja looduskahjude hindamine, liigi leiukohtade ning võõrliikide leviku ja tõrje kaardistamine, pinnase ja põhjavee reostuse uuringud, erosiooni modelleerimine jne).

 

Keskkonnakorraldus

Keskkonnakorralduses aitab GIS tehnoloogia kasutamine saada keskkonnast paremat ülevaadet, teavitada esinevatest nähtustest ning modelleerida erinevate looduslike ja tehislike faktorite mõju keskkonnale.

Esri GIS vahendid aitavad:

  • hallata erinevaid ruumiandmete tüüpe;
  • analüüsida andmetevahelisi seoseid;
  • tuvastada toimunud muutusi;
  • modelleerida erinevaid stsenaariumeid;
  • täiustada töövooge alates andmete kogumisest ja analüüsidest kuni tulemuste esitamise ning jagamiseni.

 

Merendus ja rannikualad

GIS lahendused aitavad teostada rannikualade uuringuid, navigeerida ohutult merel ning edendada meretööstust. GIS tehnoloogia võimaldab lõimida kõiki merendusega seotud ruumiandmeid ning anda olukorrast parem ülevaade.

 

Geoloogia

Geoloogia valdkonnas on GIS abivahendiks maapõue ehituse ja sellega seotud nähtuste (pinnakate, hüdrogeoloogia, põhjavee kaitstus, pinnavormid, maavarad, aluspõhja reljeef, pinnakatte paksus jne) ning nende iseloomu ja seotud protsesside (aeromagnetilised ja gravitatsioonijõu anomaaliad jne) kaardistamisel ja modelleerimisel.

 

Võta ühendust!

AlphaGIS aitab Teil valida õiged GIS-vahendid ja tööriistad ning pakub välja lahendused erinevate ülesannete realiseerimiseks. Konsultatsiooni ja toodete presentatsiooni soovi korral palume ühendust võtta alphagis@alphagis.ee.