Keskkond ja loodusressursid


ArcGIS ja ENVI tarkvara kasutamine keskkonna ja loodusressursside valdkonnas

Keskkonnaaruandlus kaardiloona – Kristiina Ojamäe, Keskkonnaagentuur

 

Liivi lahe jääolude kaardistamine ENVI ja IDL abil – Laura Raag, TTÜ Meresüsteemide Instituut

 

Geoloogiateenistuse loomine ja geoinfo plaanid ja arendused – Alvar Soesoo, Eesti Geoloogiateenistus

Keskkonnavaldkonnas tegelevatel organisatsioonidel aitab GIS hallata ressursse. Samuti võimaldab see teha erinevaid kriitilise tähtsusega analüüse õhukvaliteedi ja looduskahjude hindamise, liigi leiukohtade, võõrliikide leviku, tõrje kaardistamise, pinnase ja põhjavee reostuse kohta, erosiooni modelleerimist jne.

Keskkonnakorraldus

Keskkonnakorralduses aitab GIS-tehnoloogia kasutamine saada olukorrast paremat ülevaadet, teavitada esinevatest nähtustest ning modelleerida erinevate looduslike ja tehislike faktorite mõju keskkonnale.

Esri GIS vahendid aitavad:

  • hallata erinevaid ruumiandmete tüüpe;
  • analüüsida andmetevahelisi seoseid;
  • tuvastada toimunud muutusi;
  • modelleerida erinevaid stsenaariumeid;
  • täiustada töövooge alates andmete kogumisest ja analüüsidest kuni tulemuste esitamise ning jagamiseni.

 

Merendus ja rannikualad

GIS-lahendused aitavad uurida rannikualasid, navigeerida ohutult merel ning edendada meretööstust. GIS-tehnoloogia võimaldab lõimida kõiki merendusega seotud ruumiandmeid ning anda olukorrast parema ülevaate.

 

Geoloogia

Geoloogia valdkonnas on GIS abivahendiks maapõue ehituse ja sellega seotud nähtuste (pinnakate, hüdrogeoloogia, põhjavee kaitse, pinnavormid, maavarad, aluspõhja reljeef, pinnakatte paksus jne) ning nende iseloomu ja seotud protsesside (aeromagnetilised ja gravitatsioonijõu anomaaliad jne) kaardistamisel ja modelleerimisel.

 

Võta ühendust!

AlphaGIS aitab Teil valida õiged GIS-vahendid ja tööriistad ning pakub välja lahendused erinevate ülesannete täitmiseks. Konsultatsiooni ja toodete presentatsiooni soovi korral palume ühendust võtta alphagis@alphagis.ee.